O projekcie

Uczestnikami zajęć w Centrum w ramach projektu (zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym z dn. 13 czerwca 2003r.) mogą być osoby:

 

 • bezdomne, które realizują indywidualny program wychodzenia z bezdomności
 • uzależnione od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego
 • uzależnione od narkotyków po zakończeniu terapii w zakładzie opieki zdrowotnej
 • chore psychicznie (w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego) niepełnosprawne (w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
 • długotrwale bezrobotne (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
 • byli więźniowie, którzy mają trudności w integracji ze środowiskiem
 • uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji
 • osoby znajdujące się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym
 • wszelkie inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ze względu na swoją sytuację życiową nie będące w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych (np. samotne matki, osoby długotrwale korzystające z pomocy społecznej)

 

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach zaprasza osoby długotrwale bezrobotne, osoby korzystające z pomocy społecznej oraz osoby niepełnosprawne do udziału w 6-miesięcznym programie zatrudnienia socjalnego w ramach projektu

„Centrum Integracji Społecznej – nowe szanse i możliwości”.

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach zaprasza osoby długotrwale bezrobotne, osoby korzystające z pomocy społecznej oraz osoby niepełnosprawne do udziału w 6-miesięcznym programie zatrudnienia socjalnego w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej – nowe szanse i możliwości”.

Celem głównym projektu jest podniesienie u ww. osób zdolności do podejmowania zatrudnienia poprzez wzrost poziomu kompetencji osobistych i pracowniczych, motywacji do aktywności społecznej i zawodowej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych.
W ramach projektu Beneficjenci będą mieli okazję uczestniczyć w jednej z trzech grup przygotowania zawodowego:

 • pracownik remontowo-budowlany
 • pracownik utrzymania terenów zielonych
 • krawiectwo

Ponadto w projekcie przewidziano zajęcia z indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego.

Uczestnikom w trakcie udziału w projekcie przysługuje świadczenie integracyjne, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, badania lekarskie, posiłek i odzież robocza na czas realizacji praktyk zawodowych.

 

Mimo, iż ostatnia edycja Projektu zakończyła się w grupniu 2014 roku - nadal można zapisywać się do wyżej wymienionych grup przygotowania zawodowego dorosłych w Centrum Integracji Społecznej, które realziuje Program już we własnym zakresie. Zapraszamy.